"Ik bestudeer de Bijbel met Jehovah's Getuigen. Wat moet ik in gedachten houden?" – UPDATE

UPDATE 23.12.2023

Een groep leest samen in de Bijbel

Bestudeer je de Bijbel met Jehovah's Getuigen?

De volgende informatie geeft je een overzicht van de sterke punten, maar ook van de zwakke punten en gevaren in relatie tot Jehovah's Getuigen. We spreken vanuit onze eigen ervaring en observatie van 20 jaar binnen deze broederschap.

Natuurlijk, je maakt je eigen beslissingen na een zorgvuldige afweging.

We gebruiken de pictogrammen voor de eenvoud:

Pluszeichen

positief

Fragezeichen

twijfelachtig

Minuszeichen

schadelijk

Aan de slag!

positief en twijfelachtig

Solide Bijbelkennis, soms gekleurt

Bij een Bijbelcursus met Jehovah's Getuigen ("huisbijbelstudie") kun je een systematisch overzicht krijgen van de basisstructuur van de Bijbel en de belangrijkste onderwerpen. Je leert waardevolle kruisverwijzingen tussen het Oude en het Nieuwe Testament: Een solide basis voor jouw christelijk geloof.

Deze Bijbelkennis is echter soms sterk gekleurd door hun bijzondere leringen. Ze verbinden bijvoorbeeld Bijbelpassages die niets met elkaar te maken hebben en gebruiken deze om de leer van de twee groepen te construeren, "de kleine kudde / de 144.000" en "de andere schapen / de grote menigte", of het dogma dat Jezus is de aartsengel Michaël.

In de bijbelverklarende geschriften van Jehovah's Getuigen wordt de rol van Jezus als onze Verlosser sterk verminderd; maar daarover later meer.

twijfelachtig

Bijbelstudie met vangrails

In het verleden werd veel nadruk gelegd op het begrijpen van de betekenis, het uitleggen van Bijbelpassages, ook in een historische context, en op de praktische toepassing van principes.

Tegenwoordig is deze diepgaande bijbelstudie echter aanzienlijk afgenomen. Het begrip en de toepassing worden bepaald door het Besturende Lichaam, het bestuursorgaan in de Verenigde Staten. In sommige gevallen worden historische feiten verdraaid om hun dogma’s te ondersteunen (“Babylon werd veroverd in 607 v.G.T.”) en worden deskundigen verkeerd geciteerd.

positief en twijfelachtig

Wie is God?

De identiteit van de Almachtige God JHWH (“Jehovah”) is vrij goed vastgesteld. De prachtige persoonlijkheid van onze liefdevolle hemelse Vader wordt vaak benadrukt en Hij wordt bij naam aangesproken – iets wat in de meeste evangelische kerken ontbreekt.

De uitspraak is echter het gevolg van een vertaalfout van een Spaanse monnik. Alles draait om ‘Jehovah’ en weinig over zijn Zoon, aan wie hij alle macht en autoriteit over ons heeft gegeven.

JHWH in het Hebreeuws
twijfelachtig en schadelijk

Wie is Jezus?

De identiteit van Jezus Christus is problematisch bij de Jehovah´s Getuigen. Hoewel ze erkennen dat Jezus de Zoon van God is, beweren ze ook dat Jezus de aartsengel Michaël is - wat gerechtvaardigd wordt door een combinatie van Bijbelse passages, maar gezien de veelheid van andere Bijbeltexten (b.v. Hebreeën hoofdstuk 1!) is dit niet houdbaar en wordt onze Verlosser hiermee sterk afgezwakt. Het feit dat Jezus, vanwege zijn directe afstamming van Jehovah, ook van goddelijke aard is en als onze bemiddelaar natuurlijk ook ons persoonlijk contact is, die volgens Jehovah's wil dezelfde eer verdient als zijn Vader, wordt bijna volledig tenietgedaan.

Meer informatie vindt je in de artikelenreeks over Jezus (in het Duits).

Pluszeichen und Fragezeichen

De Bijbel van Jehovah's Getuigen (Nieuwe Wereld Vertaling)

De Nieuwe Wereld Vertaling (NWV) is in grote delen vrij letterlijk en dicht bij de originele tekst – en daardoor soms een beetje hobbelig om te lezen. Een vrijere bijbelvertaling (bijv. "Het Boek" of "Hoop voor iedereen") leest makkelijker en begrijpelijker, maar is soms onnauwkeurig en wijkt af van de oorspronkelijke betekenis.

Wij raden je aan om bijvoorbeeld (alle zijn online te vinden onder b.v. debijbel.nl):

 • de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV),
 • de Herziene Statenvertaling (HSV),
 • de Bijbel in Gewone Taal (BGT) of
 • Het Boek (HB).

Laten we de Nieuwe-Wereldvertaling eens nader bekijken:

Pluszeichen

De naam van God JHWH in het Oude Testament

Het is zeer positief dat de NWV de eigenlijke naam van God JHWH reproduceert op alle plaatsen waar deze is vervangen door de betekenisloze titel HEER /HEERE in de meeste andere Bijbelvertalingen. Dit eert God en gaat in tegen de algemene trend om 'zijn volk Gods naam te laten vergeten'. (Jeremia 23:27)

De naam van God in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament komt Gods naam JHWH eigenlijk niet voor in de oorspronkelijke tekst. De NWV heeft het woord "Heer" op veel plaatsen vervangen door de naam "Jehovah":

twijfelachtig

A) met duidelijke letterlijke citaten uit het Oude Testament waarin de naam JHWH voorkomt. Deze citaten worden ingeleid met zinnen als: "Zoals er geschreven staat: ..."

Hoewel dit begrijpelijk is, gaat het toch om een ​​verandering in de Bijbeltekst. Welke mens kan Gods geschreven Woord verbeteren? Misschien werd de eigennaam van de vader niet genoemd om de nadruk op de zoon te leggen? Daarom plaatsen wij hier een vraagteken.

schadelijk

B) Deze verandering werd ook op veel andere plaatsen doorgevoerd, hoewel de context dit niet rechtvaardigt – zij het omdat het niet duidelijk een citaat uit het O.T. of omdat uit de context duidelijk blijkt dat ‘Heer’ onze Heer Jezus moet betekenen.

Voorbeeld uit de Nieuwe-Wereld-Vertaling:

iconiconicon

"Want ‘iedereen die de naam van Jehovah aanroept, zal worden gered’."

(Romeinen 10:13)

De context in de Nieuwe Bijbel Vertaling:

iconiconicon

"4 De wet vindt zijn doel in Christus zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaart. 9 Als uw mond belijdt dat Jesus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. 13 want er staat: »Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered«."

(Romeinen 10:4, 9, 13, NBV)

Dit is niet alleen twijfelachtig, het is zelfs schadelijk, omdat op veel andere plaatsen de aandacht wordt verlegd van Jezus naar Jehovah. Maar dit komt niet overeen met de wil van de Vader; integendeel: Hij wil dat we Zijn verheerlijkte 'Zoon eren zoals we de Vader eren' . (Johannes 5:23)

Minuszeichen

Resultaat: De schapen van Jezus worden op een afstand van hem gehouden, ze roepen de naam van Jezus niet aan, ze leren niet tot Hem te bidden, Hij is niet veel meer voor hen dan het losgeld dat hun toegang tot de Nieuwe Wereld verzekert en de postbode die hun gebeden bij de Vader aflevert. Ze gaan geen echte persoonlijke relatie aan met hun persoonlijke Verlosser. Wat een geestelijke armoede. Maar het wordt nog erger...

Minuszeichen

De Gedachtenisviering of Avondmaal des Heren

Jezus vertelde zijn discipelen dat ze dit gedenkteken van zijn offerdood moesten blijven vieren totdat hij terugkwam. Jehovah's Getuigen vieren het avondmaal des Heren één keer per jaar op de 14e Nisan (deze dag van het Joodse Pesach is meestal in maart/april).

Maar je zult zien dat bijna iedereen die aanwezig is de symbolen van brood en wijn ongemoeid doorgeeft, bijna niemand eet of drinkt er van! (Trouwens, dit is precies de manier waarop satanisten het doen om Christus bewust te verwerpen en JHWH God te beledigen. De gemeenteleden van Jehovah's Getuigen willen dit natuurlijk niet; ze doen het met de beste intenties ...).

Gedächtnismahl bei Zeugen Jehovahs

Afgezien van de pseudo-bijbelse rechtvaardiging die je zelf kunt controleren – hoe zou je je voelen als je vrienden uitnodigde voor het diner, hen expliciet aanmoedigde om "te eten en te drinken", en niemand zou dit doen? Zou je niet beledigd zijn? Jezus zelf zei:

"Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon NIET eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u GEEN leven in u." !!! (Johannes 6:53, NBV)

schadelijk

Het thema 1914

Jehovah's Getuigen zijn ervan overtuigd dat Jezus in 1914 onzichtbaar terugkwam en sindsdien als Koning regeert. Ze beschouwen dit als een grondlegger. Maar dat kan om drie redenen niet het geval zijn:

1) De oorsprong van de datum 1914 is de piramideologie, het geloof dat de lengte van de gangen in de Piramide van Gizeh de berekening van de wederkomst van Christus mogelijk maakt (zie onderstaande figuur).

2) In een ingewikkelde berekening werd geprobeerd de datum 1914 in bijbelse en historische termen te onderbouwen ("zeven keer = 2520 jaar"). Het gebruik van verschillende Bijbelteksten voor berekeningen is in tegenspraak met de uitspraak van Christus dat niemand kennis heeft van deze dag (Matteüs 24:36). Het uitgangspunt van hun berekening is de verovering van Babylon, die zij dateren in 607 v.G.T. vestigen. Dit is historisch onjuist. Babylon viel in 587 v.G.T.

3) Vanuit bijbels perspectief is de terugkeer van Christus onlosmakelijk verbonden met de opname van christenen naar de hemel (1 Thess. 4:15-17), en niemand heeft dit in 1914 opgemerkt, nietwaar?

Piramidediagram Russell van 1911

Piramidediagram uit het souvenirrapport van het Bijbelonderzoekerscongress van 1911

schadelijk

Hou vast aan 1914

De leiding van de Jehovah´s Getuigen (het "Besturende Lichaam") is zich al tientallen jaren bewust van deze fout, maar houdt er nog steeds aan vast. Waarom? Omdat het eigen gezag gebaseerd is op 1914 (zie volgende paragraaf: "De getrouwe en beleidvolle slaaf").

Een fout die niet gecorrigeerd wordt, wordt een leugen.

1914 is de
schadelijk

De "Getrouwe en Beleidvolle Slaaf"

De leiding van de Jehovah´s Getuigen beschrijft zichzelf als de "getrouwe en beleidvolle slaaf", die door zijn meester is aangesteld om geestelijk voedsel te verdelen. Daarbij nemen ze een vraag uit een gelijkenis van Jezus letterlijk (Matteüs 24:45, 46) en relateren die aan zichzelf. Is dit gerechtvaardigd? Nee, want in Jezus' gelijkenis wordt de slaaf niet beloond totdat zijn meester terugkeert. Is Jezus al teruggekomen? Zie paragraaf "Het thema 1914" ...

Het Besturende Lichaam van Jehovah's Getuigen leert ook dat de apostelen in Jeruzalem een ​​'besturend lichaam' vormden. Dit is onzinnig. De kwestie van de besnijdenis (Handelingen 15) werd pas in Jeruzalem opgelost omdat de onruststokers uit de gemeente Jeruzalem kwamen! Bovendien handelden alle vergaderingen autonoom, zelfbepaald en werden ze niet bestuurd door een centraal orgaan.

Het gezag van de "slaaf" is dus, vanuit het bijbelse oogpunt, gebaseerd op – niets.

Minuszeichen

Het gezag van de "slaaf": regels, menselijke wetten...

Een vrouw moet een rok dragen in de koningrijkszaal en in de prediking.

Een man dient een stropdas te dragen en bij voorkeur gladgeschoren te zijn, anders wordt hij niet als “model” beschouwd en mag hij geen verantwoordelijke taken in de gemeente op zich nemen.

Geregeld prediken is een must voor iedere Getuige. Tot en met november 2023 moest het aantal uren maandelijks schriftelijk worden gerapporteerd. Degenen die ‘lui’ zijn, hebben minder reputatie, ongeacht hoeveel ze daadwerkelijk doen, of ze nu heel ijverig zijn in andere takken van christelijke dienst, oud en ziek bezoeken, depressief bemoedigen, enz.

Dit creëert een soort onderliggende druk om te presteren of een competitieve geest. Veel Getuigen kennen het gevoel ‘nooit genoeg voor Jehovah te doen’.

Het is onwaarschijnlijk dat deze geboden van mensen openlijk aan u zullen worden gecommuniceerd totdat u gedoopt bent, en u zult ze ook niet in de Bijbel vinden. Niettemin zijn ze van kracht en worden ze subliminaal overgebracht.

Moet je anderen vertellen over de goede dingen die je doet? Integendeel, de Bijbel zegt:

iconiconicon

"Maar als jij giften aan de armen geeft, laat je linkerhand dan niet weten wat je rechterhand doet, zodat niemand het verder ziet. Dan zal je Vader, die ongezien toekijkt, je ervoor belonen."

(Mattheüs 6:3, 4)

Minuszeichen

... geloof volgens het boekje...

De "slaaf" bepaalt hoe de bijbelpassages moeten worden begrepen. Onafhankelijk onderzoek is niet gewenst; men moet volledig vertrouwen op de publicaties van de "slaaf". Als je een fout in de bijbelse interpretatie vindt (b.v. 1914) en je tot de ouderlingen, Bethel (nationaal hoofdkwartier) of het wereldhoofdkwartier in Warwick (VS) richt, dan krijg je meestal geen nuttig gesprek of antwoord. Het kan zelfs gebeuren dat je wordt uitgenodigd voor een interne rechtszaak ("rechterlijk comité").

Deze procedure is een grove schending van de fundamentele waarden van de Bijbel, die stelt dat geen mens "de Heer van ons geloof" is (2 Korintiërs 1:24), dat ieder voor zichzelf voor God staat of valt en dat wij, net als de christenen in Berea, "moeten onderzoeken of deze dingen werkelijk zo zijn" (Handelingen 17:11).

Minuszeichen

... geheime aanklacht en geheime rechtbank

Wie afwijkende bijbelse gedachten uit, wordt al snel bestempeld met negatieve etiketten als "zwak in het geloof", "trots", "opstandig" of "afvallig", hoewel hij misschien zijn geweten volgt en zich nederig laat leiden door de heilige Geest.
Wanneer andere gelovigen de ouderlingen van dergelijke uitspraken op de hoogte brengen, worden zij geprezen voor hun trouw, in plaats van eerst met de betrokkene zelf te spreken, volgens bijbelse beginselen (Matteüs 5:23, 24). Dit grenst aan denunciatie (geheime aanklacht) en creëert een klimaat van wantrouwen en geheimhouding.

Een "rechterlijk comité" is (in volledige tegenstelling tot bijbelse modellen) een geheime rechtbank, die voor de gedagvaarde persoon als uitkomst heeft een berisping of uitsluiting. Er worden geen getuigen toegelaten, er is geen schriftelijke aanklacht, geen notulen, geen schriftelijke motivering van het "oordeel". De betrokkene zit alleen tegenover drie ouderlingen. Dit geldt ook voor vrouwen, jongeren en zelfs kinderen, wat zeer verontrustend is.

We hebben zelf gevallen meegemaakt waarin mensen bij verstek werden veroordeeld zonder dat ze de specifieke aanklacht kenden - en ze zijn er nog steeds niet achter gekomen omdat ze zijn uitgesloten en je praat niet met uitgeslotenen!

Minuszeichen

De guillotine van de "slaaf": uitsluiting of excommunicatie

Met de uitsluiting eindigen alle contacten met medegelovigen abrupt voor de betrokkene. ELKE Jehovah's Getuige wereldwijd moet hem mijden, niet met hem spreken, zelfs niet begroeten. Dit geldt ook voor zijn eigen familieleden (tenzij hij met hen onder hetzelfde dak woont). Grootouders zien hun kleinkinderen niet meer, jongeren verliezen de steun van hun ouders en vrienden, betrokkene wanhopen van het totale verlies van hun sociale omgeving (dit mede omdat ze in het verleden zijn gewaarschuwd om het contact met mensen van andere geloofsovertuigingen te minimaliseren).

De uitsluiting vindt plaats met de korte mededeling: "XY is niet langer een Jehova's Getuige". Het is een sociale executie, en deze schok heeft bij sommige getuigen tot zelfmoord geleid . Ongeveer 80% van de overlevenden verliezen volledig hun geloof in God.

uitgesloten
Minuszeichen

Is uitsluiting Bijbels?

In deze vorm helemaal niet! Er was één geïsoleerd geval waarin de apostel Paulus beval dat een volledig onberouwelijke incestzondaar zou worden wakker geschudt door gelovigen die zich van hem terugtrokken (1 Korintiërs 5:1-5). Maar:

 • Het ging over een ernstige, perverse zonde,
 • er was geen wroeging,
 • de uitsluiting was slechts tijdelijk, niet permanent
 • en dit werd gedaan door sommige Christenen, maar niet allemaal.

Hoeveel milder deze Bijbelse maatregel was in vergelijking met de rechtspraak bij Jehovah´s Getuigen. Dit wordt mooi geïllustreerd door 2 Korintiërs 2:5-8:

iconiconicon

"Als iemand verdriet heeft veroorzaakt, dan heeft hij niet mij verdriet gedaan maar tot op zekere hoogte — ik wil me niet te sterk uitdrukken — jullie allemaal. Die straf die door de meerderheid is gegeven, is genoeg voor zo iemand. Nu moeten jullie hem van harte vergeven en troosten,+ anders bezwijkt hij nog onder*al te groot verdriet. Ik vraag jullie dan ook dringend jullie liefde voor hem te bewijzen."

Minuszeichen

"Niemand wordt uitgesloten die berouw heeft."

Je kunt deze zinsnede horen als je vraagt naar uitsluiting. Helaas is het in de praktijk helemaal niet waar. Hier zijn enkele echte voorbeelden:

 • Sommigen worden uitgesloten vanwege zwakheden die ze misschien wel betreuren, maar nog niet volledig onder controle hebben, zoals alcoholmisbruik, nicotine- of pornografieverslaving. Elke terugval wordt geïnterpreteerd als "gebrek aan wroeging", wat zowel psychologisch als medisch gezien volslagen onzin is en een extra zware last op de schouders van de betrokkene legt.
 • Een jong bruidspaar had seks voor het huwelijk, werd berispt en kwam kort voor het huwelijk "te" dicht bij elkaar. Het huwelijksfeest in de Koninkrijkszaal werd afgelast, het jonge paar werd uitgesloten en moest de eerste moeilijke jaren alleen doorstaan.
 • Een jonge broeder zondigde, had berouw, bleef de bijeenkomsten bijwonen zonder dat iemand met hem sprak. Na een jaar vraagt hij om herstel en wordt afgewezen. Na een tweede jaar, dezelfde ellende. De reden: hij kon niet op bevel huilen, dus er was niet genoeg berouw, vonden de ouderlingen. Pas na drie jaar (!) kwam er een einde aan zijn sociaal isolement. Wat een groot contrast met de gelijkenis van de verloren zoon...

Dan zijn er nog de christenen die uit gewetensoverwegingen en uit overtuiging de zaken anders zijn gaan zien of aanpakken dan de leiding van Jehovah's Getuigen. Hebben ze een zonde begaan waarvan ze zich zouden moeten bekeren? Zijn ze echt "afvalligen"? Of hebben zij op voorbeeldige wijze gehandeld, zoals beschreven in Handelingen 4:19 en 5:29:

iconiconicon

"Maar Petrus en Johannes antwoordden: ‘Oordeel zelf of het in Gods ogen goed is om meer naar jullie te luisteren dan naar God.' ... Petrus en de andere apostelen antwoordden: ‘Wij moeten God als regeerder meer gehoorzamen dan mensen.'"

Minuszeichen

"Uitsluiting is een liefdevolle maatregel."

Verondersteld wordt dat uitsluiting een zondaar zou moeten motiveren om Berouw te hebben en terug te keren naar Jehovah. In feite komen de meeste Getuigen terug omdat ze weer contact willen hebben met hun geliefden, wat natuurlijk is. Berouw en de relatie met JHWH God spelen een ondergeschikte rol.

Het zou echt liefdevol zijn als ouderlingen en medegelovigen tijd zouden nemen voor gedetailleerde, vriendelijke en herhaalde gesprekken, de persoon in zijn moeilijke fase zouden begeleiden en hem zouden helpen om zich positief te ontwikkelen. Dit soort pastorale zorg wordt in theorie vaak gehoord, maar in de praktijk is het uiterst zeldzaam, slechts bij uitzondering. Een plant groeit beter als hij water krijgt en bemest wordt dan wanneer hij bedreigd wordt met de elektro-zeis. Ook een soort van geweld...

Overigens: De "slaaf" in Jezus' gelijkenis had de taak om voedsel te verdelen - niet om te (ver)oordelen. JHWH God gaf het hele oordeel aan Jezus. Wie nu zijn broeders veroordeelt, in plaats van ze goed te voeden als ze zijn gestruikeld, zit op de rechterstoel van onze machtige Koning Jezus!

Pluszeichen

Aan de positieve kant: gewetensbezwaar

Jehovah's Getuigen weigeren elke dienst met een geweer omdat het onverenigbaar is met het gebod "Gij zult niet doden" en "Heb uw naaste lief als uzelf". Een groot pluspunt. Maar het gaat er niet om, om een getuige te dwingen zijn militaire dienstplicht te weigeren door hem met uitsluiting te bedreigen, maar om hem ruimte te geven voor een echte geloofsbeslissing.

Helaas zit er een addertje onder het gras ...

Fragezeichen

Winsten van de oorlogsindustrie en geen financiële openheid

Helaas accepteert het Wachttorengenootschap winsten uit verschillende aandelen van de oorlogsindustrie. Niet erg consequent. Meer informatie vindt je hier.

Over inkomstenbronnen als onroerend goed, bedrijfsinvesteringen of de besteding van deze gelden wordt doorgaans geen precieze verantwoording gegeven, maar slechts vage mededelingen. Waarom deze geheimhouding? Moeten wij als christenen niet de waarheid tegen elkaar spreken?

positief en twijfelachtig

Jehovah's Getuigen mengen zich niet in de politiek...

Omdat ze al Gods Koninkrijk hebben gekozen met Jezus als koning aan het hoofd, stemmen Jehovah's Getuigen niet en bekleden geen politieke functies, omdat "men geen twee meesters kan dienen". Jezus' vermaning om "geen deel van de wereld" te zijn verwijzen ze vooral naar politieke neutraliteit. Met uitzonderingen, maar daarover later meer.

Nogmaals: Neutraliteit moet een persoonlijke geloofsbeslissing van het individu blijven, het uitoefenen van morele druk is verkeerd.

positief en twijfelachtig

Jehovah's Getuigen onthouden zich van bloed

Jehovah's Getuigen accepteren medische behandeling, chirurgie en bloedanalyse, maar ze nemen geen bloed. Dit is een controversiële kwestie die al snel emotioneel geladen raakt, omdat velen niet op de hoogte zijn van de uitstekende medische alternatieven. Vanuit ons oogpunt is het bijbels juist en ook voor de gezondheid zeer gunstig om af te zien van bloedtransfusies.

Maar ook hier mag niemand onder druk worden gezet: Hij staat zelf voor God met zijn beslissing, en hij moet zelf ook de gevolgen voor zijn gezondheid en geweten dragen.

Meer informatie:
"Boos bloed - Transfusierisico's" – Verslag van een toegewijd natuurgeneeskundige (geen Jehovah's Getuige)

Schandalen rond Jehovah's Getuigen

Er zijn schandalen in elke denominatie, maar hoe ga je er mee om? De leiding van Jehovah's Getuigen ontkent tegenover hun leden,

Minuszeichen

dat er ernstige problemen zijn met seksueel misbruik van kinderen en dat er miljoenen dollars worden uitgegeven aan juridische procedures en slachtoffervergoedingen,

Ze komen uit de pot van het Wereldwijd Koninkrijkswerkfonds. Uiteraard wordt hun verduistering geheim gehouden voor de leden en worden de feiten ontkend. "Dit zijn leugens van afvalligen!"

Fragezeichen

...dat het Wachttorengenootschap inkomsten van twijfelachtige aandelenfondsen accepteert,

Fragezeichen

dat het Wachttorengenootschap van 1991-2001 een niet-gouvernementeel lid was van de politieke organisatie van de Verenigde Naties (VN), waardoor het zijn eigen gebod van politieke neutraliteit schond.

Christenen worden echter aangemoedigd om 'de waarheid tegen elkaar te spreken' (Efeziërs 4:25). We willen immers God "in geest en waarheid aanbidden" (Johannes 4:24) en niet eindigen zoals Judas Iskariot of Ananias en Sapphira, die oneerlijk werden of uit hebzucht de waarheid ontkenden.

Fragezeichen und Minuszeichen

En wanneer komt Armageddon?

Armageddon (het oordeel van God) is vaak ten onrechte verwacht en uitgesteld door Jehovah's Getuigen: 1874, 1914, 1925, 1975 ... Andere interpretaties van de profetie zijn op dezelfde manier veranderlijk.

Vanuit menselijke perspectief geen probleem, als je maar toegeeft: "Jongens, we hadden het mis en we verontschuldigen ons aan jullie", en zolang je maar niemand uitsluit omdat hij de fout iets eerder herkende dan de leiding en de leugen niet meer wilde verspreiden. Maar helaas gebeurt vandaag de dag nog steeds het tegenovergestelde.

Vanuit Gods perspectief is de profeet wiens voorspelling niet uitkomt een leugenachtige profeet:

iconiconicon

"Als de profeet iets zegt in de naam van Jehovah, en wat hij zegt gebeurt niet of komt niet uit, dan heeft Jehovah het niet gesproken. De profeet is overmoedig geweest. Je hoeft niet bang voor hem te zijn.”

(Deuteronomium 18:22)

Hoe gaat Almachtige God om met liegende profeten?

iconiconicon

"Een profeet die het waagt in mijn naam iets te zeggen wat ik hem niet heb opgedragen of die in de naam van andere goden spreekt, moet sterven."

(Deuteronomium 18:20)

“Verhelderend licht” – of een dwaallichtje?

Leerstellige veranderingen of organisatorische verbeteringen worden vaak afgeschilderd als ‘verhelderend licht van Jehovah’. De uitdrukking is gebaseerd op Spreuken 4:18. Dit vers bespreekt echter een ander onderwerp in de context, namelijk het contrast tussen het duistere pad van de goddelozen en het heldere pad van de rechtvaardigen.

Zou de Almachtige, Alwetende God ons ‘donkerder licht’ sturen in de vorm van valse leringen en profetieën, om een ​​paar jaar later te worden vervangen door ‘helderder licht’? Dat klinkt meer als een dwaallichtje dat nu eens naar rechts en dan weer naar links flikkert, zigzaggend, dan als onze hemelse Vader die alles weet en de waarheid spreekt tot zijn volk.

Eindelijk nieuw licht: donker licht!

Zal ik me laten dopen als Jehovah's Getuige?

nadenkend gezicht

Natuurlijk zullen de Getuigen die met u de Bijbel bestuderen, u naar de doop willen begeleiden. Ze krijgen te horen dat ze alleen ‘veelbelovende’ onderzoeken moeten uitvoeren die ‘vooruitgang boeken’, en daarom doen ze hun best. Ze hebben geleerd dat iedereen die niet tot de Wachttoren-organisatie van Jehovah's Getuigen behoort, in Armageddon moet sterven (wat onbijbels is), en natuurlijk willen ze je leven redden.

Vraag het aan je hart:

 • Voel ik me gewaardeerd vanwege mijn individualiteit, het feit dat ik zo ben, dat ik anders ben, of word ik eerder beloond voor mijn aanpassingsinspanningen (kleding, kapsel/scheerbeurt, manier van denken, taal, voorbereiding, ...)?
 • Mag ik blijven vragen totdat ik een thema totaal heb begrepen?
 • Voel ik Gods Geest tijdens mijn studie, of in de Koninkrijkszaal?
 • Wordt mijn eigen verantwoordelijkheid en gewetensvrijheid ten overstaan van God volledig gerespecteerd, gewaardeerd en bemoedigd, of voel ik me enigszins geduwd, betutteld of gedwongen?

Hoeveel speciale doctrines?

Hoeveel speciale leerstellingen van Jehovah's Getuigen heb je tot nu toe geteld?
Let op wat de Schrift hierover zegt:

iconiconicon

"Iedereen die niet bij de leer van de Christus blijft maar verder gaat, heeft God niet. Wie wel bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Als er iemand bij je komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang hem dan niet in je huis en groet hem niet. 11 Want wie hem groet, is medeplichtig aan zijn slechte daden."

(2 Johannes 9-11)

Wees je ervan bewust:

Als je valse leerstellingen ontdekt, wordt er van je verwacht dat je toch trouw blijft aan de lijn en dat je deze leerstellingen naar buiten toe vertegenwoordigt. Kun je op de lange termijn buigen? Wil jij trouw zijn aan jezelf? God aanbidden volgens jou kennis?

Sommige mensen proberen dan zichzelf onopvallend terug te trekken om op zijn minst hun contacten te bewaren, maar vroeg of laat komt het tot uitsluiting, tot een "cold cut", waarin je je hele sociale omgeving verliest.

Als je kinderen hebt:

kleines Mädchen

Wees je ervan bewust dat bepaalde lessen, onderwerpen, illustraties, lezingen en congresfilms je kind kunnen vormen, verstoren, laten schrikken en zelfs traumatiseren. Kinderen reageren heel anders op indrukken dan volwassenen en verwerken ze op een heel andere manier. (Wij zullen hierover meer gedetailleerde informatie en ervaringsverslagen verstrekken.)

Wees ook voorzichtig met wie je je kind toevertrouwt. De protocollen van de ouderlingen voorzien zoveel discretie voor pedofiele geloofsbroeders dat een staatsonderzoekscommissie in Australië de Jehovah's Getuigen een "paradijs voor pedofielen" noemde. Neem niet het geringste risico – laat absoluut geen mogelijkheden toe waar uw kind schade kan oplopen!

schadelijk

En dan de doop...

Het is fantastisch als een persoon zichzelf aan JHWH God en zijn Zoon Jezus geeft. Maaaar er is één addertje onder het gras: met Jehovah's Getuigen wordt je niet gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar trouw aan de organisatie speelt de hoofdrol in je doopbelofte. Dit is ongepast en onbijbels!!

In Bijbelse tijden werd de doop uitgevoerd in de naam van Jezus.
Voor niemand, voor geen enkele organisatie.

Koekjes met

"Lieve kinderen, pas op voor afgoden!"

(1 Johannes 5:21)

"Wat houdt me tegen om gedoopt te worden?"

Moet je een lang lijst met vragen doornemen en je leven op orde krijgen voordat je gedoopt kan worden? Nee, dat lezen we niet in de Bijbel. Jezus zelf zei:

iconiconicon

"Ga dus en

(1.) maak discipelen van mensen uit alle volken,

(2.) doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest,

(3). en leer ze om zich te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen.

(Mattheüs 28:19,20)

Let op de volgorde! Er zijn slechts twee voorwaarden voor de doop: Geloof in de Heer Jezus als de zoon van God en Redder, en berouw. Dan begint jouw leerproces in jouw individuele tempo, zodat de Heilige Geest je kan vormen volgens Gods wil.

iconiconicon

"Petrus antwoordde: ‘Heb berouw, en laat je dopen in de naam van Jezus Christus, zodat je zonden vergeven kunnen worden. Dan zul je als vrije gave de heilige geest ontvangen."

(Handelingen 2:38)

waterdoop

Natuurlijk kun je een bijbelstudie doen met Jehovah's Getuigen, zelfs zonder je daarna aan te sluiten bij de gemeenschap van Jehovah's Getuigen, en je kunt je laten dopen door een andere christ. Je bent niemand iets verschuldigd – maar JHWH God en Jezus Christus verwelkomen je met vreugde en open armen.

Wees je ervan bewust dat elke geloofsgemeenschap of kerk haar tekortkomingen, fouten en wangedrag heeft.

Wat je ook beslist:
we wensen je Gods zegen toe,
Jezus' leiding en
de begeleiding van de Heilige Geest om dit te doen.