Is er een vurige hel?

26.02.2023

Nadenken over de duivel in de vuurhel

Is de hel echt zo heet en verschrikkelijk als gelovigen eeuwenlang tot op de dag van vandaag is geleerd? Heeft een God die liefde is echt een plaats geschapen waar hij boosdoeners en degenen die niet in hem willen geloven voor eeuwig martelt en bewust laat branden met helse pijn?

Grappig... Adam en Eva waren volmaakte mensen die van de verboden vrucht aten. God zei dat de dag dat ze ervan aten, ze hun eeuwige leven zouden verliezen en zouden sterven. Deze ongehoorzame, opstandige mensen zouden terugkeren tot het stof (elementen van de aarde) waaruit God Adam had geschapen. Hun leven hield feitelijk op. (Heb je ooit een getrouwd stel zonder navel gezien?)

Maar wij onvolmaakte mensen, geboren met de erfzonde (dus sterfelijk), gescheiden van God, moeten verder leven in eeuwige kwelling in een zee die eeuwig brandt, met helse pijn? Een plaats voor de onvolmaakte nakomelingen van Adam en Eva? Vreemd en moeilijk te begrijpen toch ....?

Boom met fruit

Bovendien, in tegenspraak met Gods eigen verklaringen en in harmonie met de eerste leugen die Satan uitsprak. ("Je zult zeker niet sterven als je van de vrucht van deze boom eet".) God zegt dat hij geen plezier heeft in de (blijvende) vernietiging van goddeloze mensen en boosdoeners.

Maar vernietiging is iets anders dan voor eeuwig in een helse kwelling leven, toch? Dit is de "tweede" leugen, die in harmonie is met de eerste leugen. Bestaan is iets anders dan niet-bestaan, en dood is iets anders dan op een andere manier verder leven.

Veel mensen denken dat de ziel zoiets is als een geestelijk, niet-materieel lichaam dat voortleeft na onze dood. Maar God zegt ook dat de ziel die zondigt zal sterven, dat wil zeggen ophouden te bestaan (Ezechiël 18:4). Verdwijnen goede mensen in de hemel, sterven zij eigenlijk ook niet? Johannes hoofdstuk 3 vers 13 zegt:

iconiconicon

„En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen.“

(Johannes 3:13 NBG51)

Zou God Zijn hele scheppingsplan ongedaan moeten maken door de rebellie van een gezalfde cherub (die zichzelf tot Satan heeft gemaakt) die ook vele mensen en andere engelen (geesteswezens) heeft aangezet tot rebellie en ongehoorzaamheid aan God? Is God toch niet almachtig dat Hij Zijn scheppingsplan niet kan uitvoeren vanwege deze rebellen?

Duivelse tekstballon

Hoe zouden we dan het geheel moeten begrijpen...? Wat zijn dwalingen en valse leerstellingen, en wat komt overeen met wat de Bijbel ons leert? In het volgende artikel hebben wij getracht het onderwerp van de hel en haar werkelijke (oorspronkelijke) betekenis duidelijk en begrijpelijk uit te leggen, en wat valse leraren ervan hebben gemaakt.

Want het woord "hel" is een oud woord, oorspronkelijk een goede vertaling voor de woorden Sjeool en Hades in de oorspronkelijke tekst. Maar omdat het later een heel andere betekenis kreeg, is het beter deze woorden te vertalen als "graf, spelonk, grafkelder", zodat dit niet verkeerd wordt begrepen, zoals zo vaak gebeurt.

Deze foutieve leer wordt niet alleen onder ons christenen en onder moslims gezien..., maar veel religies hebben soortgelijke ideeën in hun geloof. Maar is dit niet eerder het handschrift van Satan, een wraakzuchtige God (2 Korintiërs 4:4) dan van een liefdevolle, barmhartige God?

Als de Almachtige God Jahuwah (JHWH) zegt dat Hij geen plezier heeft in de dood en vernietiging (niet-bestaan) van goddeloze mensen - houdt vernietiging dan in dat je iemand voor eeuwig laat leven in een plaats van eeuwige kwelling en pijn, gruwel en marteling....? Past zo'n benadering niet veel meer bij een sadistische, bittere, wraakzuchtige Satan? Alleen al door logisch na te denken, komen we tot logische conclusies.

Maar wat wordt er dan precies bedoeld met de hel?

geen vuur!

Ten eerste is de hel niet heet en brandt niet, maar is eerder heel stil, donker en vaak vochtig... Heb je nu voldoende begrepen dat de leer van de hel in vele opzichten afwijkt van de oorspronkelijke betekenis?

Ben je iemand die precies wil weten waar het om gaat, lees dan verder.

Afbeelding van de hel in het Codex Aureus

Miljoenen christenen, joden, moslims, hindoes en boeddhisten leren dat er een plaats van eeuwige vuurkwelling is waar de goddelozen naartoe gaan. Deze plaats heeft vele namen: Hel, Sjeool, Jahannam...

De katholieke kerk leert dat de hel eeuwig is; het lijden zou geen einde kennen. Volgens de Joodse legende kan tenminste de voorvader Abraham mensen uit de plaats van kwelling bevrijden. In de Islam duurt de kwelling in het vuur zo lang als Allah wil; tot díe tijd, "zo vaak als hun huid verbrand is, krijgen zij een andere huid, opdat zij de straf mogen proeven" (Soera 4:56, Q'ran) ...!

Hoe verschrikkelijk! Geen wonder dat de mensen zo'n wrede God niet eens willen kennen!

Maar wat zegt de Heilige Schrift, het geïnspireerde Woord van God, werkelijk over dit onderwerp?

Heeft de Almachtige God zo'n plaats van kwelling geschapen?

Toen het volk Israël in de oudheid kinderen levend in het vuur begon te verbranden (offeren) zoals de naburige volkeren, legde JHWH God heel duidelijk zijn standpunt uit:

iconiconicon

"En zij hebben de hoogten van Tofet gebouwd, die in het dal Ben-Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochters in het vuur te verbranden. Dat heb Ik niet geboden en is niet in Mijn hart opgekomen.“

(Jeremia 7:31)

Denk eens na: Als de gedachte om mensen levend in het vuur te verbranden nooit in het hart van God is opgekomen - hoe kan het dan dat hij een hel van vuur voor mensen heeft geschapen?

De Bijbel zegt, "God is liefde" (1 Johannes 4:8). Zou een liefhebbende God werkelijk mensen voor eeuwig martelen? Zou JIJ zoiets doen? Zou JIJ je kind van wie je houdt straffen door zijn hand VOOR EEUWIG op het hete fornuis te drukken?

Een hel van vuur is absoluut onverenigbaar met de liefdevolle, rechtvaardige persoonlijkheid van Jahuwah God. Hierover later meer.

Dus waar komt het idee van een vurige hel vandaan?

In het begin was de hel koel en donker...

Het Nederlandse woord "hel", het Duitse woord "Hölle" en het Engelse woord "hell" komen voort uit een gemeenschappelijke wortel:

 • Van het Germaanse woord "hel", dat "verbergen, bewaren" betekent.
 • De Noorse godin van de doden wordt Hel genoemd.
 • Het gelijknamige dodenrijk Hel betekent "het verbergend, het bewarend".
AardkelderOude aardkelder in het Emsland (D)

Hel of Helle is een verouderde term voor een (meestal donkere, ondergrondse) ruimte waar je iets kunt opslaan - een soort aardkelder.

Ook nu nog verwijst het Nederlandse woord "hel" naar een donkere opslagruimte, bijvoorbeeld onder het voordek of achterdek van een schip.

GrafgrotGrafgrot Talati-de-Dalt

De doden worden ook in de aarde of in een grot begraven en (letterlijk en figuurlijk) in het geheim bewaard.

Dus "hel" was oorspronkelijk een goede vertaling voor Sjeool en Hades.

Wie heeft dan de hel opgestookt?

De betekenisverandering van de vurige hel „verdanken“ we aan …

 • het apocriefe Boek van Henoch (1e eeuw voor Christus),
 • de fantasiereis "Dante's Inferno" van de Italiaan Dante Alighieri (begin 14e eeuw) alsmede
 • Maarten Luthers eerste Duitse vertaling van de Bijbel (15e/16e eeuw).
 • In zijn Duitse vertaling van de Bijbel gebruikte Maarten Luther het Duitse woord "Hölle" (hel), waar de oorspronkelijke tekst de woorden "Sjeool", "Hades" of "Gehenna" had.

Wat werd oorspronkelijk bedoeld met deze drie bijbelse uitdrukkingen (Sjeool, Hades, Gehenna) die Luther vertaalde als "Hölle"?

Sjeool en Hades: het graf

De plaats waar mensen naartoe gaan bij de dood wordt in de Hebreeuwse schrift " Sjeool " genoemd en in de Griekse schrift " Hades ". Dat deze woorden hetzelfde betekenen, blijkt uit een vergelijking van Psalm 16:10 met Handelingen 2:31:

iconiconicon

"„Want U zult mijn ziel in het graf [*Sjeool] niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.“

(Psalm 16:10)

„En omdat [David] een profeet was, heeft hij in de toekomst gezien. Wat hij in die Psalm zei ging over de opstanding van de Messias uit de dood. Hij zei dat de Messias niet in het dodenrijk [*Hades] is achtergelaten en dat zijn lichaam niet is vergaan.“

(Handelingen 2:31)

Is Sjeool of Hades de "hel van vuur"?

Lees Handelingen 2:31 nog eens. Wie was er in Hades, maar werd daar niet achtergelaten? Jezus Christus zelf, de enige rechtvaardige! Heeft God hem daar gepijnigd in een hel van vuur voor zijn zonden? Natuurlijk niet, want Gods Zoon heeft geen zonde begaan.

Nee, nadat Jezus stierf, ging hij gewoon naar het graf.

Sjeool = Hades = "graf" of rijk van de doden .

In Sjeool, volgens de Bijbel, ervaart een persoon - niks.

iconiconicon

„Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk [*Sjeool], waarheen gij gaat.“

(Prediker 9:10b)

Op geen enkel moment associeert de Bijbel het woord Sjeool met leven, activiteit of kwelling, maar altijd met dood en inactiviteit.

Wie zal er naar Sjeool gaan?

In feite gaan niet alleen slechte maar ook goede mensen naar Sjeool of Hades. Toen de trouwe Job zwaar moest lijden onder Satans slagen van het lot, smeekte hij God:

iconiconicon

„Ik wilde wel dat U mij in het dodenrijk [*Sjeool] zou verbergen, totdat uw boosheid over was. Ik wilde wel dat U mij daar voor een bepaalde tijd zou vergeten, totdat U weer goed voor mij wilde zijn.“

(Job 14:13 BB)

Job verlangde naar de dood, zodat zijn lijden zou eindigen. Maar als Sjeool een vurige plaats van kwelling was, zou hij daar toch niet heen willen?

Nee, hij wilde gewoon rusten in de dood tot de opstanding.

Is het mogelijk om weer uit Sjeool te komen?

Ja. Nadat de profeet Jona door een grote vis was opgeslokt, bad hij in de buik van de vis. Hij rapporteerde later:

iconiconicon

„Hij zei: Ik riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE en Hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf [of der onderwereld, NLD1939; hebr. *Sjeool] riep ik om hulp, U hoorde mijn stem.“

(Jona 2:2 HSV)

Jona zit in de buik van de vis

De buik van de vis was zeker geen plaats van vurige kwelling, maar het had Jona's graf kunnen worden. Tegelijkertijd zei Jahusha ha-Mashiach (Jezus Christus) over Zichzelf:

iconiconicon

"Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in de schoot der aarde zijn." (Matteüs 12:40)

Jahusha (Jezus) was drie dagen dood in het graf; daarna kwam Hij door de opstanding weer uit Sjeool / Hades, vergelijkbaar met Jona uit de buik van de vis.

Door onze Redder Jahusha kunnen ook wij weer uit Sheol komen! Laten we uitzien naar de vervulling van de bijbelse belofte:

iconiconicon

"[Jezus zei tegen hen:] Verwondert u niet! Het uur komt dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en eruit zullen komen ..." (Johannes 5:28, 29a)

"Dood en Hades gaven de doden, die daarin waren, uit." (Openbaring 20:13)

Dat betekend de opstanding, die ons uit Sjeool / Hades bevrijdt.

Gehenna en vuurzee: de vernietiging

Maarten Luther

Een veel voorkomende vraag is: "Maar de Bijbel spreekt over een hellevuur en een vuurzee. Bewijst dat niet dat er een plaats van kwelling is?"

Het is waar dat sommige Bijbelvertalingen, zoals de Lutherbijbel, spreken van een "hels vuur" en van mensen die "naar de hel, naar het eeuwige vuur" gaan. (Matteüs 5:22, 29; Markus 9:43)

In deze verzen (en nog op 9 andere plaatsen) staat in de oorspronkelijke Griekse tekst het woord "géenna". Heeft Luther dit correct vertaald?

Laten we de oorspronkelijke tekst bekijken.

géenna = ge ben-hinnóm = dal van de zoon van Hinnom

De oorsprong van het Griekse woord "géenna" is het Hebreeuwse "ge ben-hinnóm", het "dal van de zoon van Hinnom". Deze geografische locatie ligt ten zuiden van Jeruzalem, en daar offerden de Israëlieten hun levende kinderen in het vuur bij de heidense verering van Baäl. Een afschuwelijk ritueel!

plattegrond met het dal Hinnom

Onder koning Josia werd het Dal van Hinnom veranderd in een enorme vuilnisbelt waar afval volledig werd verbrand met toevoeging van zwavel (2 Koningen 23:10).

Zo was het nog steeds in Jahushas (Jezus') leeftijd op aarde. "Gehenna" was de plaats waar afval, kadavers van dieren en ook de lijken van misdadigers werden gegooid - maar nooit levende wezens!

Toen Jahusha tegen de goddeloze geestelijke leiders zei:

iconiconicon

"Slangen, adderengebroed, hoe zult gij het oordeel van de Gehenna ontgaan?" (Matteüs 23:33)

... toen begrepen alle toehoorders wat hij bedoelde: volledige en eeuwige vernietiging, zoals de afval in het dal van Hinnom voor altijd verdween. Wie bij volle bewustzijn tegen de Heilige Geest zondigt (en dat deden de farizeeën en schriftgeleerden) kan niet hopen op opstanding.

Gehenna = verdwenen voor altijd

Gehenna is als vuilverbranding

En de "poel van vuur" in Openbaring 20:10?

Ook hier verklaart de Bijbel zichzelf. Openbaring hoofdstuk 20 vers 14 legt de diepere symbolische betekenis uit:

iconiconicon

"En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.“

‭‭(Openbaring‬ ‭20‬:‭14‬ ‭HSV‬‬)

… dus eeuwige dood of vernietiging, vergelijkbaar met Gehenna.

De vuurzee moet ook symbolisch bedoeld zijn en niet letterlijk, want dood en Hades (graf) en het symbolische "wilde beest" worden erin geworpen, d.w.z. verwijderd of vernietigd. En dat zijn geen letterlijke personen.

En de eeuwige kwelling?

Maar zegt Openbaring 20:10b niet dat de duivel, het wilde beest en de valse profeet voor eeuwig gepijnigd zullen worden in de poel van vuur? En wordt er niet het volgende gezegd van iedereen die het merkteken van het "wilde beest" neemt:

iconiconicon

"9 Achter hem kwam een derde engel die luid riep: "Alle mensen die het beest en zijn beeld aanbidden en het merkteken van het beest op hun voorhoofd of op hun rechterhand hebben, 10 zullen uit de wijnbeker van Gods straf moeten drinken. God zal geen genade met hen hebben. Ze zullen gemarteld worden met vuur en zwavel. De heilige engelen en het Lam zullen toekijken. 11 Hun marteling zal eeuwig duren, dag en nacht. Ze zullen geen moment met rust gelaten worden."

(Openbaring‬ ‭14‬:‭9-11‬ ‭BB‬‬)

Als de vuurzee de tweede dood betekent (Openbaring 20:14) en doden niets meer waarnemen (Prediker 9:5, 10), dan heeft deze uitspraak geen zin.

De sleutel tot het begrip ligt opnieuw in de oorspronkelijke tekst, in het Griekse woord voor "kwellen" = "basanizó" of "kwelling" = "basanismos".

"basanizó" betekent ten eerste:

 • Testen door tegen een toetssteen te wrijven (bijv. metalen),
 • dan pijnlijke ondervraging (zoals in de inquisitie),
 • zichzelf martelen, lijden,
 • martelen, anderen kwellen.

"basanismos" kan betekenen: Marteling, of tergende detentie, vastgehouden worden.
"basanistés" zijn folteraars, of gewoon gevangenisbewakers.
(Bron: Strong´s Greek Nr. 928. basanizó)

Wat betekend dat?

Poel van vuur: Voor eeuwig gevangen in het niet-bestaan

Degenen die in de "poel van vuur" worden geworpen zitten als het ware voor eeuwig gevangen in de "tweede dood", zij komen nooit meer tot leven (eeuwige vernietiging).

Deze opvatting wordt ondersteund door Judas vers 7, waarin ook sprake is van een eeuwig vuur:

iconiconicon

"„En denk eens aan Sodom en Gomorra en de steden daar in de buurt. Hun inwoners werden ook ontrouw en gingen zich aan allerlei onnatuurlijke praktijken te buiten. De steden en hun inwoners, die gestraft zijn met altijd durend vuur, liggen daar als een blijvende waarschuwing voor ons."

‭‭(Judas‬ ‭1‬:‭7‬ ‭HTB‬‬)

brandteken of gedenkteken

Branden Sodom en Gomorra vandaag de dag nog steeds? NEE, natuurlijk niet letterlijk. Maar hun verdorvenheid en straffende vernietiging zijn al duizenden jaren een brandende herinnering (brandteken of lichtbaken), een "waarschuwend voorbeeld voor allen" met eeuwige nawerking, zoals een rookpluim nog lang na een grote brand wijst op wat er gebeurd is.

Het resultaat van hun grondig onderzoek en veroordeling is eeuwig: een precedent.

.

Een soortgelijk woordbeeld vinden we in Jesaja hoofdstuk 34 met betrekking tot de natie Edom:

iconiconicon

„9 Zijn beken zullen veranderd worden in pek, en zijn stof in zwavel; ja, zijn land zal worden tot brandend pek.
10 's Nachts en ook overdag zal het niet geblust worden, voor eeuwig zal zijn rook opstijgen. Van generatie op generatie zal het verwoest blijven, tot in alle eeuwigheden zal niemand erdoorheen trekken."

(Jesaja‬ ‭34‬:9,‭10‬ ‭HSV‬‬)

De Edomieten ontvingen deze zware straf van de Almachtige God Jahuwah omdat zij zich zeer vijandig hadden opgesteld tegenover Zijn volk Israël (hun eigen broedervolk).
Brandt Edom vandaag de dag nog steeds? Stijgt er nog steeds rook op? NEE. Dus het "onblusbare vuur" en de "eeuwige rook" hebben een andere betekenis, zoals de volgende verzen laten zien:

iconiconicon

„11 De pelikanen en roerdompen, uilen en raven zullen er voortaan leven. Want God zal de verwoesting breed uitmeten en de leegheid van het land vaststellen. Hij zal zijn edelen op de proef stellen en vaststellen dat niemand van hen het koningschap waard is.
12 Het zal ‘Niemandsland’ worden genoemd en de vorsten van dat land zullen verdwenen zijn.“

(Jesaja‬ ‭34‬:‭11, 12‬ ‭HTB‬‬)

Verwoesting, leegte, niemandsland - eeuwig vuur met pek en zwavel en eeuwige rook staan ook hier gewoon voor de uiteindelijke vernietiging van mensen.

Daarom zou men Openbaring 14:11 zo kunnen interpreteren:

"Wie het wilde beest aanbidt, zal volledig vernietigd worden voor de heilige engelen en voor het Lam. En het ijzingwekkende effect van hun lot stijgt van eeuwigheid tot eeuwigheid op, zonder pauze en zonder einde."

Rookpluim van Challenger crash 1986

En de gelijkenis van Lazarus en de rijke man?

Waarom vertelde Jahusha (Jezus) deze gelijkenis:

iconiconicon

"22 „Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. 23 „En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. 24 En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam.“

‭‭(Lukas‬ ‭16‬:‭22-24‬ ‭HSV‬‬)

Het oorspronkelijke Griekse woord dat de HSV vertaald als "hel" is "hades" (het graf van de mensheid). Denk nu zelf eens na:

 • Is de "hel" of het graf op roepafstand van de hemel?
 • Wie letterlijk in het vuur zit, praat niet meer, maar brult en schreeuwt als een mager speenvarken!
 • Hoe zal slechts één druppel water de rijke man verlichting brengen?
 • In de dood is er geen denken en bewustzijn meer; het is als een droomloze slaap (Prediker 9:5, 10; zie ook Johannes 11:11, 13, 14).

.

Dit is duidelijk geen feitelijk verslag, maar een gelijkenis. Waarom vertelde Jahusha deze gelijkenis? Er zijn verschillende mogelijke verklaringen:

 • Jahusha's gelijkenis was gericht tot de arrogante geestelijke leiders ("de rijke man") die niet in Hem geloofden en die het gewone volk ("Lazarus") verwaarloosden, dat de Zoon van God aannam.
 • De beschrijving van de rijke man past precies bij de zittende hogepriester Kajafas: hij droeg purper en linnen, had vijf broers (zwagers) in het huis van zijn (schoon)vader.
 • Spottende parodie op het geloof van de Farizeeën in "Abrahams boezem", een hemelse plaats van gelukzaligheid.
 • Tegelijkertijd scherpe kritiek op het ongeloof van de Sadduceeën die de opwekking van de echte Lazarus van Bethanië ontkenden, én de voorspelling van hun ongeloof in de toekomstige opwekking van Jezus.

Dit zijn enige opties hoe het bedoeld kan zijn. Het is in iedere geval een gelijkenis, geen feitelijke situatie.

iconiconicon

„Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel.“

‭‭(Jakobus‬ ‭2‬:‭13‬ ‭HSV‬‬)

Hoe Jahusha het werkelijk bedoelde, zullen we waarschijnlijk pas te weten komen als hij terugkeert ...

Tot slot, twee vragen voor uw logica, uw gezond verstand...

Vraag 1: Had de duivel dan toch gelijk?!

Het was de duivel die tegen Eva zei:

"Je zult zeker niet sterven" (Genesis 3:4).

Daarmee sprak hij JHWH God tegen, die in niet mis te verstane bewoordingen tegen Adam had gezegd:

"Je zult zeker sterven". (Genesis 2:17)

Wie had er gelijk - God of Satan?

Voor Eva zag het er aanvankelijk misschien uit alsof Satan gelijk had: zij beet in de vrucht en was nog steeds in leven. In werkelijkheid was voor Adam en Eva het stervensproces begonnen op het moment dat zij zich afscheidden van Gods leiding. Ze begonnen te verouderen en stierven jaren later; niets van hen leefde voort. (Vergelijking: Als je een boom omzaagt, is hij ook niet meteen dood; sommige bomen kunnen zelfs weer bloeien en groen uitlopen. Maar op lange termijn gaat hij wel dood.)

Dat de mens na de dood voortleeft (of tenminste een deel van hem, de "ziel") is de eerste leugen van de duivel. Daarmee begon de karaktermoord op de Almachtige God JHWH. Ook dat de zielen van de goddelozen gekweld worden in een hel of vagevuur kan niet waar zijn, want de Bijbel laat duidelijk zien dat de doden zonder bewustzijn zijn:

iconiconicon

„Als je je laatste adem uitblaast, word je weer stof. Dan komt er een einde aan al je plannen.“

(Psalmen‬ ‭146‬:‭4‬ ‭BB‬‬)

Vraag 2: Wiens handtekening draagt de doctrine van de hel?

Tekst: een man martelt zijn hond in de oven als straf voor ongehoorsamheid

Zijn we het eens? D. is een PSYCHOPATH met nul empathie en een volledig verwrongen gevoel van rechtvaardigheid. Laten we ons dan voorstellen dat D. de mogelijkheid heeft om de verkoolde hond weer tot leven te wekken en deze walgelijke procedure opnieuw te beginnen... steeds weer opnieuw ...

D. staat trouwens voor de duivel (Satan) ...

Dit verhaal is in principe waar onze liefhebbende Vader JHWH God en onze barmhartige Hogepriester Jahusha van worden beschuldigd - hoe absurd!

JHWH God is de houder van de hoogste, zuiverste gerechtigheid, en Jahusha naar Zijn beeld ook. Zij hebben er altijd voor gezorgd dat zonde en verzoening overeenkomen; dat overtreding en straf net zo goed bij elkaar passen als de Ark van het Verbond en het "verzoeningsdeksel" erop. Hun gebod aan het volk Israël, "oog om oog, tand om tand", was geen uitnodiging tot wraak, maar een rem op ongebreidelde vergelding en wraakzucht.

Ja, deze evenredigheid tussen zonde en verzoening was voor hen zo belangrijk dat Jahusha zich zelfs beschikbaar stelde en een overeenkomend, verzoenend offer werd voor de toenmalig volmaakte Adam - volgens de hoogste gerechtigheid de enige kans voor ons mensen om nog gerechtvaardigd te worden!

En dan moet je geloven dat diezelfde God een onbekeerlijke persoon na 70, 80 jaar in zonde leven als straf miljoenen, miljarden jaren in het vuur zal martelen?! Herken je het enorme contrast tussen de sadistische doctrine van de hel en onze liefdevolle, rechtvaardige God en zijn goddelijke Zoon?

Samenvatting

Sjeool of Hades = aardkeller

Sjeool / Hades is het graf. Voor de overledene is het een plaats van rust en bewusteloosheid tot de dag der opstanding.

Gehenna = Afvalverbranding

Gehenna is een symbool van eeuwige vernietiging, niet een plaats van kwelling. Ook de vuurzee stelt de "tweede dood" voor, waaruit geen opstanding mogelijk is.

Rookpluim = eeuwig gedenkteken

De "rook van de eeuwige kwelling" betekent de eeuwige nawerking van de doodstraf, quasi als een juridische precedent. Nooit meer zal God zo lang ellende en geweld toestaan.