„Great Reset“ – een slechte kopie van God's jubeljaar

"The Great Reset" (= de grote omwenteling of nieuwe start) is de titel van een boek van Klaus Schwab, de oprichter van het Wereld Economisch Forum, en tegelijkertijd een initiatief van dit Wereld Economisch Forum voor de tijd na de Corona-fase.

Wat houdt de geplande "Great Reset" in? De catalogus van maatregelen klinkt op het eerste gezicht verleidelijk:

 • Aflossing van alle schulden,
 • Universeel basisinkomen voor iedereen,
 • Werk voor iedereen,
 • Invoering van een fraudebestendige digitale betaalmiddel.

Dit is een gids voor een "meer inclusieve, robuuste en duurzame wereld", een "zorgwekkende maar zelfverzekerde analyse".

Klinkt goed toch?

Bovendien heeft Paus Franciscus bijvoorbeeld in een krantenartikel (in het Duits) geprezen dat het nieuwe type economisch systeem vrijheid schept voor iedereen om zich persoonlijk te ontwikkelen. En daarvoor prijst het World Economic Forum op zijn beurt de paus.

Er is een nieuw economisch systeem nodig omdat het oude aan het instorten is, omdat onbeperkte economische groei onzin is, een beleid van samengestelde interest onethisch is, overheidsschuld aan particuliere bankiers misdadig is.

Dus is de "Great Reset" een goede manier om uit het dilemma te komen?

In de Bijbel was er ook een soort economische "reset" of herstart, elke 50 jaar: het zogenaamde "jubeljaar".
Laten we de "Great Reset" eens vergelijken met zijn bijbelse tegenhanger!

Het bijbelse sabbatsjaar en de jubeljaar

Een Duits gezegde zegt: "Das passiert nur alle Jubeljahre mal" en geeft de zeldzaamheid van een gebeurtenis aan. Wat is een "jubeljaar"?

De term komt uit de Bijbel. Gods volk Israël moest elk 50ste jaar vieren als een jubeljaar. Het jubeljaar kende een zekere gelijkenis met het sabbatsjaar, elke keer het 7e jaar:

iconiconicon

„Zes jaar lang mogen jullie je akker inzaaien en je wijngaard snoeien en mogen jullie de oogst binnenhalen. Maar het zevende jaar moet een sabbat van volledige rust voor het land zijn, een sabbat voor JHWH. Je mag je akker niet inzaaien en je wijngaard niet snoeien."

(Leviticus 25:3-4)

Na 7 x 7 jaar kwam het jubeljaar (Leviticus 25:8-13). Het land zou weer volledige rust krijgen. De oogst van het 48ste jaar moest duren tot de oogst van het 51ste jaar - dit vereiste volledig vertrouwen van de Israëlieten, en het werkte, mits zij zich aan Gods wetten hielden.

iconiconicon

"Telkens in het zevende jaar moeten jullie de grond rust geven. Dat moet zeven keer gebeuren. Na de zevende keer, dus na 49 jaar, volgt er een bijzonder jaar. Dat vijftigste jaar is een heel heilig jaar. Het begint op de tiende dag van de zevende maand, dus op Grote Verzoendag. Dan moet er in het hele land hard op de trompet ["jovel" in het Hebr.] geblazen worden.

In dat jaar geldt: schulden hoeven niet terugbetaald te worden, en alle slaven mogen terugkeren naar hun eigen grond en naar hun familie. Het is een heilig jaar.

Jullie mogen ook in dat vijftigste jaar de grond niet bewerken. Je mag niet werken of oogsten op je akkers en in je wijngaarden. Want het is een bijzonder jaar, een heel heilig jaar. Jullie mogen alleen eten wat er vanzelf op je akkers groeit. En in dat jaar moet iedereen terug kunnen keren naar zijn eigen grond."

(Leviticus 25:8-13 BGT)

Wat was de impact van het jubeljaar?

Een bijbelwoordenboek legt uit:

„Geen gezin zou tot blijvende armoede vervallen. Elk gezin zou zijn eer en waardigheid behouden. ... De nationale economie zou altijd stabiel zijn en de natie zou niet gebukt gaan onder een drukkende schuldenlast (De 15:6). Dank zij de jubeljaarvoorziening behield het land een stabiele waarde en werd ook voorkomen dat er een grote interne schuld ontstond met de daaruit voortvloeiende schijnwelvaart, die vervolgens weer tot inflatie, deflatie en economische crisissen leidde.

Wanneer de jubeljaarwet werd nageleefd, behoedde ze de natie ervoor in de droeve toestand te geraken [... van] maar twee klassen [...]: de buitengewoon rijken en de buitengewoon armen. Door de voordelen die de afzonderlijke persoon van deze voorziening trok, werd de hele natie versterkt, want niemand zou worden achtergesteld en door een slechte economische situatie tot onproduktiviteit worden gedwongen [werkloosheid], maar allen konden hun talenten en bekwaamheden voor het welzijn van de natie aanwenden.“ ("Inzicht in de Schrift", Deel 1)

Bovendien gaf het jubeljaar ruimschoots gelegenheid om zich bezig te houden met zaken die verder gingen dan de dagelijkse levensbehoeften en de strijd om in het levensonderhoud te voorzien: Eerst en vooral, geloof in God, dan cultuur, traditie, kunst... Het Jubeljaarstelsel met zijn economische stabiliteit, sociale rechtvaardigheid en vrijheden is gewoon goddelijk.

De naam "Jubeljaar" werd aan het 50e jaar gegeven door de ramshoorn (Hebreeuws "jovel"), waarop op de Verzoendag (rond het midden van het jaar) werd geblazen om de vrijheid in het hele land te verkondigen:

 • Alle schulden werden kwijtgescholden,
 • Joodse slaven mochten vrij naar huis terugkeren, en
 • Geërfd bezit (land) dat was verkocht, werd teruggegeven aan de familie.

Dit alles was zeker ook reden voor vele vreugdekreten!

Is de "Great Reset" vergelijkbaar met het bijbelse Jubeljaar?

Men zou dit idee kunnen krijgen, omdat de "Great Reset" ook schuldverlichting belooft. Hier is het de moeite waard wat beter te kijken, want het venijn zit in de details:

 • Persoonlijke schulden worden kwijtgescholden als men tegelijkertijd afstand doet van zijn eigendom. En niet alleen het huidige bezit, maar ook al het toekomstige bezit. Voor altijd. Alles wordt genationaliseerd, privé-eigendom behoort tot het verleden.
 • Het "Universeel Basisinkomen" (UBI) of "onvoorwaardelijk" basisinkomen is gekoppeld aan de voorwaarde om alle bevelen van de overheid, b.v. "inentingen", op te volgen en al het opgedragen werk zonder weerstand te verrichten. Zal er nog individuele vrijheid zijn?
 • De nieuwe " valuta " zal niet bestaan uit nieuwe biljetten en munten, maar zal een digitaal transactiesysteem zijn dat niet kan worden bedrogen omdat individuen via sensoren en zenders naadloos verbonden zijn met een centrale computer die digitale valuta toekent wanneer je het gewenste gedrag vertoont (vergelijkbaar met wat reeds is toegepast op het Chinese sociale kredietsysteem).

Denk je dat dit een absurde science fiction fantasie is? Helemaal niet.

 • Het overeenkomstige wereldwijde octrooi nr. WO2020060606 is reeds juridisch veiliggesteld door de onderneming MicroSoft: "Cryptocurrency System Using Body Activity Data".
 • De Amerikaanse analiste Catherine Austin Fitts beschrijft het nieuwe systeem als "het einde van alle valuta's", als een systeem "dat niemand wil als ze eenmaal begrijpen wat het is". Enorme controlemechanismen zouden gecombineerd worden met transhumanisme, "wat letterlijk betekent dat ik injecties aanvaard die het equivalent van een besturingssysteem in mijn lichaam opzetten. En zo ben ik letterlijk fysiek verbonden met het financiële systeem."
 • Er zijn reeds besturingssystemen onderzocht die in het menselijk lichaam kunnen worden geïnjecteerd op basis van de fusie van silicium en foetale cellen. Fysieke upgrades door injectie en digitale updates via zenders zijn mogelijk. (Oh ja, foetaal weefsel wordt ook gebruikt in de huidige vaccins .... Toeval?)

De effecten van de "Great Reset"

Dit betekent dat alle bezit permanent zal worden herverdeeld van beneden naar boven.

Wie of wat is "boven"? Bijna alle staten hebben een zware schuldenlast bij particuliere bankiers (de Amerikaanse Federal Reserve Bank is bijvoorbeeld een particuliere bank). Deze betrekkelijk kleine menselijke groep van particuliere bankiers krijgt absolute controle door de maatregelen van de "Great Reset", terwijl de bevolking en elk individu absoluut afhankelijk worden van het systeem waarmee zij verbonden zijn. De plaats "aan de tiet van het systeem" zou worden betaald met het verlies van autonomie, keuzevrijheid en menselijke waardigheid.

Wie of wat staat aan het hoofd van deze superieuren...? ?
Een satanische bewakingsstaat kan dan gemakkelijk alles verhinderen wat ware menselijkheid uitmaakt - inclusief het leven van het geloof.

Is er een uitweg? Heeft emigratie zin?

In feite spreekt Openbaring hoofdstuk 13 over een wild beest, een wereldregering die zonder uitzondering over alle landen regeert:

iconiconicon

„2 Het beest leek op een panter, maar het had de poten van een beer en de tanden van een leeuw. Aan dat beest gaf de draak zijn kracht en zijn koninklijke macht. 7 Het beest kreeg de macht over mensen uit de hele wereld, van alle volken en talen. Het mocht van God ook oorlog voeren tegen de christenen, en hen overwinnen.“

(Openbaring 13:2, 7 BGT)

Parallel daaraan zegt Daniël hoofdstuk 7 vers 23:

iconiconicon

„Hij zei het volgende: Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen."

(Daniël ‭7:23‬ ‭BGT)

Er is hier ook sprake van bewondering en aanbidding:

iconiconicon

„En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af."

(Openbaring 13:8 HSV)

Een tweede "beest" verschijnt en handelt in naam van het eerste. Het wil aan alle mensen zijn merkteken opleggen, zonder hetwelk men niet kan kopen noch verkopen (aansluiting op het digitale transactiesysteem):

iconiconicon

„Het dwong alle mensen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, op hun rechterhand of op hun voorhoofd een merkteken te dragen. Zo kon iemand alleen iets kopen of verkopen als hij dat merkteken droeg, dat wil zeggen: de naam van het beest of het getal dat het symbool van die naam is.

(Openbaring 13:16-17 GNB)

Wie echter dit teken ("charagma") aanneemt, wordt getroffen door Gods toorn en oordeel:

iconiconicon

„En een andere, een derde engel, volgde. Die riep luid: ‘Wie het beest aanbidt en op zijn voorhoofd of op zijn hand het merkteken krijgt, zal de wijn van Gods toorn drinken, een wijn die onvermengd is uitgegoten in de beker van zijn wraak!“

(Openbaring 14:9, 10a GNB)

Conclusie: De "Great Reset" is dus in zijn uitwerking precies het tegenovergestelde van het bijbelse Jubeljaar en is absoluut in tegenspraak met Gods wil.

Hier is sprake van dwang, onderwerping, volledige controle en uiteindelijk vernietiging.

In Gods economisch plan daarentegen hield de regelmatige neerwaartse herverdeling van het kapitaal de verhoudingen in stand, versterkte de natie, stabiliseerde de economie en bevorderde de waardigheid en de individuele ontplooiing van het individu in ongestoorde vereniging met God. En op deze wonderbaarlijke wijze zou het na een "Great Reset" in Gods Koninkrijk worden voortgezet:

iconiconicon

„Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.“

(Jeremia 29:11 NBG51)

Persoonlijk hebben wij besloten eeuwig "aan de boezem van God" te leven in plaats van tijdelijk aan de borst van een satanisch systeem.

Gemakkelijk gezegd - maar hoe weersta je de druk wanneer de schulden toenemen, de inkomsten verdwijnen, je niet kunt kopen noch verkopen en er geen andere uitweg lijkt te zijn dan in te stemmen?

Met andere woorden, hoe blijf je moedig en sterk?
Lees het volgende artikel "Vertrouw jezelf toe aan Gods zorg!"