Charagma - het merkteken van het beest

Vergelijking van Bijbeluitspraken en wereldgebeurtenissen

27.11.2021

iconiconicon

„Het tweede beest had iedereen in zijn macht, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf. Iedereen moest een merkteken op zijn rechterhand of voorhoofd hebben. Wie dat teken niet had, kon niets kopen of verkopen. Dat teken moest de naam van het beest zijn of het getal dat het symbool van die naam is. Hier is wijsheid nodig. Wie verstandig is, kan erachter komen wat het getal van het beest is. Het is het getal van een mens, namelijk zeshonderdzesenzestig.“

(Openbaring 13:16-18 HB)

Is het merkteken aanvaardbaar voor christenen?

Aangezien de verzen hiervoor spreken over het gebruik van geweld door het beest (wereldmacht), over vervolging van christenen en dwang tot afgoderij onder bedreiging met de dood, kan worden aangenomen dat deze maatregel ook gericht is tegen christenen en tegen trouwe toewijding aan God. Dus: Nee, het is voor christenen helemaal niet acceptabel!

Wat zegt de Bijbel over het merkteken

Het woord voor teken in de oorspronkelijke Griekse tekst is "charagma" (χάραγμα). Het betekent, onder andere, stempel, afdruk, gravure, teken.

Functies van een charagma

  • Een teken dat onweerlegbare identificatie verschaft (wie bent u?),
  • een symbool dat een onweerlegbaar verband legt tussen partijen (met wie heb je te maken?),
  • een "herkenningsteken", een uniek "merk" van de eigenaar (bij wie hoor je?).

Thayer's Greek Lexicon interpreteert het daarom als "het merkteken dat op het voorhoofd of de rechterhand is gestempeld als het kenteken van de volgelingen van de Antichrist".

Hieruit blijkt meer dan duidelijk waarom het merkteken niet voor ons christenen is: onze eigenaar is Christus, niemand anders. Hoe kan iemand het eigendomsstempel van zijn tegenstander accepteren!

Fysieke aard van een charagma

Charagma komt van "charasso" = slijpen, graveren, etsen, prikken, krassen, snijden.

Charagma ontstaat dus door de inwerking van een werktuig (mes, naald, chemische stof) op een materiaal. In Openbaring 13:16 is het materiaal waarop het werktuig inwerkt het menselijk lichaam, namelijk de rechterhand of het voorhoofd.

Interessant is dat de King James Bijbel de enige is die vertaalt dat het merkteken IN de hand of IN het voorhoofd zal zijn.

Een ander verwant woord is "charax" (χάραξ), een puntige paal, palissade, belegeringsheuvel. Charax komt alleen voor in Lucas 19:43:

iconiconicon

„Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken / een wal / een bolwerk [charax] tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’

(Lucas 19:43, 44)

Een charax (palissade) die niet tijdig werd herkend terwijl hij nog in aanbouw was, was een belegerings- en vernietigingswapen waaraan geen ontsnappen mogelijk was, net als in het jaar 66 - 70 na Christus in Jeruzalem: alleen zij die luisterden naar Jezus' waarschuwing, de omgevingsgebeurtenissen in de gaten hielden en vluchtten, waren veilig.

drei Würfel mit jeweils 6 Augen

Hoe ziet het charagma eruit?

We weten het nog niet precies. Zoals we in het begin lazen, vermeldt de Bijbel in verband met het merkteken

  • de naam van het beest,
  • het nummer van zijn naam,
  • het nummer van het beest = het nummer van een man = 666.

In het Hebreeuws hebben letters tegelijkertijd een numerieke waarde, vergelijkbaar met de Romeinse cijfers (I, III, XIV ...). De numerologie kent ook getallen toe aan letters, b.v. A = 1, B = 2 enz. De intelligente lezer van de Bijbel wordt gevraagd "het getal van de naam van het beest" te berekenen, dat overeenkomt met het getal van een (bepaalde?) persoon, namelijk 666.

Voor deze taak is niet alleen rekenkunde vereist, maar ook "wijsheid", d.w.z. een combinatie van kennis en slimheid, en zeker een goed waarnemingsvermogen, gesterkt door Gods Geest.

Laten wij dus om Gods geest vragen en de gebeurtenissen van onze tijd gadeslaan.

Parallellen met het 666 teken in wereldgebeurtenissen

De cijfercombinatie 666 is te vinden in een grote verscheidenheid van bedrijfs- en productlogo's, soms duidelijk, soms alleen zichtbaar met een goede wil.

Walt Disney Logo
Google Chrome Logo 666
Monster Energydrink 666

De EAN-barcode, die sinds 1977 alle verkoopbare producten identificeert, bevat driemaal het cijfer 6.

EAN Strichcode 666 ean1.de

Het wereldwijde patent met nummer 2020 060606 beschrijft een technologie die een cryptocurrency verbindt met biologische functies van het menselijk lichaam. Hierover later meer.

Patent WO2020060606

Dezelfde ondernemer (wiens bedrijf eigenaar is van dit octrooi) heeft publiekelijk aangekondigd dat hij van plan is 7 miljard mensen tegen SARS-CoV 2 ("Corona") in te enten met een geheel nieuwe procedure. Bij deze procedure worden nieuwe componenten (m-RNA) in het menselijk genoom (DNA) ingebracht. "We zullen niet kunnen terugkeren naar de normaliteit van voor Corona totdat we [...] een vaccin hebben ontwikkeld." (Het Duitse niewsjournaal "Tagesschau" van 12.04.2020)

Uit een studie blijkt dat het RNA-vaccin van de firma Moderna onder meer een stof bevat die luciferine* wordt genoemd, in een oplossing van 66,6%. Een grappig toeval.

*Luciferines zijn zelfoplichtende bioluminescente stoffen. Luci-fer = Latijnse lichtdrager, lichtbrenger; wordt ook gebruikt als term voor Satan (vgl. 2 Korintiërs 11:14).

Luciferin in Impfstoff von Moderna

Het woord "Corona" bestaat uit 6 letters; de getalswaarden van de letters (zie boven) tellen op tot 66:

c = 3, o = 15, r = 18, o = 15, n = 14, a = 1

Corona Bier Logo

Er zijn plannen om de vaccinatiestatus van een persoon op een manipulatiebestendige manier rechtstreeks in zijn of haar lichaam te verankeren, bijvoorbeeld door middel van een vaccinatiepleister op de hand. Aan de onderkant van de patch zitten micronaaldjes die de huid binnendringen als slangentanden en niet alleen het vaccin afgeven, maar ook een stof die luciferase wordt genoemd en die een wereldwijd uniek, permanent identificatiepatroon in de huid van de betrokkene achterlaat dat door elektronische apparatuur kan worden gelezen. (Bewijs)

Impfpass in der HautBildquelle: Second Bay Studios

Dus is coronavaccinatie het teken van het wilde beest?

Dit geheel nieuwe type mRNA-vaccinatie vormt weliswaar een onberekenbaar gezondheidsrisico als gevolg van volstrekt ontoereikende testfasen; met name de eerste kennismaking met een virus na vaccinatie heeft bij eerdere dierproeven tot zeer veel sterfgevallen geleid, terwijl de niet-gevaccineerde dieren ziek werden maar herstelden. Bij de goedkeuringen van dit jaar werden dierproeven overgeslagen ...

Maar een vaccinatie wordt meestal toegediend in de bovenarm, niet op het voorhoofd of de hand.
Om deze en andere redenen zijn wij er niet van overtuigd dat de Corona-vaccinatie het bijbelse "merkteken" is.

Dus moeten we nog verder gaan.

Stap voor stap naar aansluiting op het internet der dingen

De RFID-chip, die bijvoorbeeld in Zweden al in gebruik is, wordt geïmplanteerd via een kleine incisie in de rechterhand en heeft ongeveer de grootte van een rijstkorrel. Naast een zender en een ontvangereenheid bevat het op een microchip gegevens over de identiteit van de drager, soms ook over chronische ziekten. Het kan worden gekoppeld aan de eigen urenrekening van het bedrijf, maar ook aan de bankrekening van de drager, en kan worden gebruikt voor aankopen.

Moderne nanodevices zijn nog kleiner; ze worden zelfs "intelligente stof" genoemd en kunnen in het menselijk lichaam diverse taken vervullen.

Apple Watch Armbanduhr

De Apple Watch en vergelijkbare apparaten hebben sensoren om de hartslag en het ECG te meten, een positie- en versnellingssensor die bewegingen registreert, en een GPS-link die alle afgelegde afstanden registreert. (Bron: Wikipedia)

Nu komen we terug op het wereldoctrooi nr. 2020 060606 van het bedrijf Microsoft. Uit de octrooispecificatie blijkt dat de gebruiker van een "apparaat" een taak krijgt toegewezen. Geïmplanteerde lichaamssensoren registreren de menselijke lichaamsactiviteit, sturen hun meetgegevens via een communicatienetwerk naar een server, die controleert of aan de door het systeem gestelde voorwaarden is voldaan (d.w.z. of de taak is voltooid) en de overeenkomstige cryptocurrency (virtueel geld) aan de gebruiker toekent.

Hier is de originele schets van het octrooi:

Octrooi nr. 2020 060606 schets

Meer feiten over het onderwerp cryptocurrency:

"Great Reset" is een uitdrukking die sinds einde van 2020 vaker wordt gehoord (bv. door Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum). Het verwijst naar een fundamentele herstructurering van het noodlijdende economische systeem. Contant geld moet worden afgeschaft. Politici hebben het ook over een "onvoorwaardelijk" basisinkomen dat aan iedereen moet worden aangeboden. Wat minder bekend is, is dat in ruil daarvoor iedereen zijn privé-bezit moet afstaan. Voor altijd. (Bewijs, in het Engels)

Paus Franciscus roept ook op tot een onvoorwaardelijk basisinkomen. In zijn nieuwe boek "Let Us Dream (Durf te dromen)" combineert hij zijn analyse met Covid-19 en roept hij op tot een nieuwe wereldorde. (Artikel in de Duitse krant "Süddeutschen Zeitung" van 29.11.2020)

3 Würfel 666 scharf

Tot nu toe hebben we aanwijzingen verzameld, stukjes van de puzzel. Ontbreekt er nog iets? Wat is jouw mening? Het is aan u, beste lezer, om de feiten te evalueren en uw conclusies te trekken. Wij zijn blij met uw feedback.

Wij proberen de punten met elkaar te verbinden en onze hemelse Vader en zijn Messias te vragen ons in staat te stellen het grote geheel te zien, zoals Hij in Daniël hoofdstuk 12 aankondigde:

iconiconicon

"Ga nu, Daniël,’ antwoordde hij, ‘want tot het einde gekomen is, blijft het boek verzegeld en de inhoud geheim. Velen zullen beproefd, gelouterd en gezuiverd worden, maar wie zich altijd tegen God verzet hebben, zullen niet tot inzicht komen. Alleen de wijze mensen zullen tot inzicht komen."

(Daniël 12:9, 10 GNB)