Vertrouw jezelf toe aan Gods zorg!

15.05.2021

Foto: Andrew Mckie, Pexels
iconiconicon

"Werp al uw zorgen op hem. Hij zorgt voor u.
Wees nuchter en waakzaam! Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand die hij kan verslinden. Verdedig u tegen hem, sterk door het geloof. Vergeet niet dat uw broeders en zusters over de hele wereld hetzelfde leed ten deel valt.
Maar God, de bron van alle goedheid, heeft u geroepen om door uw verbondenheid met Christus te delen in zijn eeuwige glorie. Na het lijden, dat maar van korte duur is, zal hij uw krachten herstellen en u onwankelbaar oprichten.
Van hem is de macht voor altijd en eeuwig! Amen."

(1 Petrus 5:7-11 GNB)

Een moeilijke tijd lijkt draaglijker als men weet dat hij beperkt is. 2 Korintiërs 4:17 spreekt ook van een "lijdenstijd" die we moeten doormaken en die relatief "kort" is in vergelijking met het onmetelijke goede dat daarna komt:

iconiconicon

„Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid,“

(2 Korinthiërs 4:17 NBG51)

Hoe lang zal deze verdrukking of benauwdheid duren? Hoe lang is "van korte duur"?

Op verschillende plaatsen in het Bijbelboek Openbaring is er sprake van een vervolgingsperiode van

 • drie en een half tijden (Openbaring 12:14) of
 • 42 maanden (Openbaring 11:2, Openbaring 13:5) of
 • 1260 dagen (Openbaring 11:3).

Als je 30 dagen per maand telt, zijn al deze tijdspannes drie en een half jaar lang. In het eindtijdvisioen dat de profeet Daniël ongeveer tweeëneenhalf duizend jaar geleden ontving, wordt de tijdspanne van drieëneenhalf jaar ook al genoemd, zelfs tweemaal:

iconiconicon

"[Deze endtijdkoning] zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd;

(Daniël 7:25 NBG51)

„Toen zei de man in de witte kleren: ‘Dit zeg ik je namens de God die altijd leeft: Na drieënhalf jaar zal aan al die dingen een einde komen. Dan zal het heilige volk niet langer meer lijden. Dat is zeker!’

(Daniël 12:7 BGT)

Wild theater op het wereldtoneel

Foto: Monica Silvestre, Pexels

Wat staat ons in deze (waarschijnlijk) drie en een half jaar te wachten, beste broeders en zusters? We weten niet wanneer ze precies zullen beginnen, maar één ding is zeker: het zal een tijd zijn van volledige beheersing, een groot toneelstuk waarvan God de hoofdstukken, scènes en voorstellingen allang heeft uitgestippeld en voor ons heeft geschetst (o.a. in Openbaring, het laatste boek van de Bijbel).

We moeten buigen. Maar we buigen niet. Als geadopteerde kinderen van God verzetten wij ons niet met geweld, maar ontwikkelen wij met Zijn hulp in onszelf de zachte, niet aflatende innerlijke kracht die ook Christus bezat.

Zij die niet buigen en zich niet aansluiten bij het Beestachtige systeem van overheersing zullen "niet kunnen kopen noch verkopen" (Openbaring 13:17). Wat blijft er dan over?

 • Ruilhandel,
 • voorraden aanleggen,
 • zelfvoorziening,
 • wederzijjdse hulp –

en de reële mogelijkheid van wonderen. Ja, wonderen. Daar komen we later op terug.

Wat doorslaggevend is: Waar richt ik mijn blik op?
Op het onzichtbare!

Foto: Asim Alnamat, Pexels
iconiconicon

„En de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig."

(2 Korinthiërs 4:17-18 NBV21)

Liefdevol dringend, vermaande onze Heer Yahusha (Jezus) Zelf in de Bergrede dat wij ons nooit zorgen moeten maken of wij wel genoeg te eten, te drinken en ons te kleden hebben, concluderend:

iconiconicon

"Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid [de onzichtbare dingen] en al deze dingen [de zuchtbare dingen] zullen u erbij gegeven worden. Weges dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad."

(Matteus 6:33, 34 HSV)

En bespotting en onteigening?

Zelfs smaad of beroving van onze bezittingen (feitelijk materieel verlies, diefstal of onteigening) lijken een goede ruil als we erin slagen ons perspectief te veranderen:

iconiconicon

„Soms werd u zelf openlijk gesmaad en verdrukt, soms waren het anderen die zo behandeld werden en was u met hun lot begaan. U leefde mee met wie gevangen waren genomen en u verdroeg het blijmoedig wanneer men uw bezittingen roofde [de zichtbare dingen]. U wist dat u iets beters en bestendigers bezat [de onzichtbare dingen]."

(Hebreeën 10:33-34 GNB)

God zal je alles geven

iconiconicon

„Geef die onbeschroomdheid dus niet op, u zult er rijk voor worden beloond. Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. Immers: ‘Nog een heel korte tijd, dan komt Hij die komen zal, Hij blijft niet lang meer weg, en dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof,’ maar ook: ‘Wie terugdeinst ben Ik niet langer welgezind.’ 39Wij echter behoren niet tot degenen die terugdeinzen en ten onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven."

(Hebreeën 10:35-39 NBV21)

Nu komen we bij de troeven die alleen Yahuwah God (YHWH) en onze hemelse Koning Yahusha (Jezus) kunnen uitspelen: Wonderen.

Wanneer u een misselijk gevoel krijgt, open dan de volgende teksten in uw Bijbel en lees ze hardop. Zij tonen Gods macht en zijn voorbeelden van zijn oorspronkelijke oplossingen.

"Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken?"
God's voedsel wonderen

Nürnberger Bibel, um 1400

Voedsel "uit het niks":

 • Het volk Israël wordt 40 jaar lang gevoed met manna uit de hemel, en niemand heeft gebrek, iedereen wordt verzadigd. (Ex 16:14-18)
 • Midden in de woestijn schotelt een engel de uitgeputte, wanhopige profeet Elia een ronde, versgebakken koek voor, die hem kracht geeft voor een 40-daagse trektocht. (1 Koningen 19:6-8) (Wij zouden soms ook willen dat wij deze cake hadden!).

Door dieren:

 • Elia wordt gezegd zich te verbergen bij de beek Krit en wordt op Gods bevel gevoed door raven, die regelmatig stukken brood en vlees voor hem laten vallen. (1 Koningen 17:2-6)

Door medelevende medemensen:

 • Jeremia leeft in een belegerde stad die honger lijdt, toch wordt hij tot het einde toe van voedsel voorzien:
iconiconicon

„Koning Sedekia beval toen Jeremia over te plaatsen naar het kwartier van de paleiswacht. Daar kreeg hij elke dag een brood uit de Bakkersstraat, totdat al het brood in de stad op was. Jeremia bleef in het kwartier van de paleiswacht."

(Jeremia 37:21 NBV21)

Identieke reduplicatie:

 • Elia tot de weduwe te Zarephath: De grote kruik met meel en de kleine kruik met olie worden niet ledig gemaakt, en zij eten er maandenlang met verscheidene personen van. (1 Koningen 17:8-16)
 • Jezus verdeelt en vermenigvuldigt 5 gerstebroden en 2 gebakken vissen, zodat er meer dan vijfduizend mensen mee gevuld worden en er zelfs een overschot van 12 manden vol overblijft! (Johannes 6:9-13)

... en vele andere wonderen

Dit zijn slechts enkele van de voedselwonderen. Bovendien

 • worden kettingen losgemaakt,
 • sloten zijn gepikt,
 • deuren geopend,
 • vijanden blind geslagen, ...

God is een specialist in het redden van ons uit hopeloze situaties. En zelfs als de dood ons bereikt, zal ook dat slechts tijdelijk zijn, want door ons geloof en vertrouwen in Yahusha ha-Mashiach (Jezus Christus) zijn wij reeds "overgegaan ten leven" en zullen wij door Hem weer worden opgewekt (Johannes 5:24 - 28).

Ons leven is al zeker.

Conclusie:

Als de Almachtige God Yahuwah en Zijn machtige Koning Yahusha voor ons zijn – wie zal dan tegen ons zijn? (Romeinen 8:31)

Niemand kan ons uit hun hand rukken:

iconiconicon

„Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken."

(Johannes 10:27-29 HSV)

Hun mogelijkheden zijn onbegrensd, want zij zijn de meesters van ruimte en tijd, van energie en materie. En zij hebben beloofd ons altijd bij te staan in verzoeking en ons precies te geven wat wij op dat moment nodig hebben:

 • Innerlijke kracht om stand te houden, zelfs wanneer "het zwaard" dreigt, (Openbaring 13:10)
 • vertrouwen om vol te houden, zelfs als we "gevangenschap" lijden, of
 • een wonderbaarlijke uitweg, om dingen om te draaien en ons te bevrijden.

Jezus Christus verzekerde zijn volgelingen dat God "de periode van de verdrukking zou beperken en verkorten omwille van zijn uitverkorenen" en dat er een "grote schare" van overlevenden zou zijn van de periode van de verdrukking. (Matteüs 24:22 en Openbaring 7:9, 14).

Beide veronderstellen dat de Vader en de Zoon ons te allen tijde voor ogen hebben. Een mooie gedachte.

iconiconicon

„13U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan."

(1 Korinthiërs 10:13 NBV)

Oefenen, oefenen, oefenen...

Laten we er nu al voor bidden! Laten we oefenen in het vertrouwen op God en het veranderen van ons perspectief,
Laten we bij wijze van spreken steeds vaker "Gods bril" opzetten en ons steeds weer op het onzichtbare richten!

Laten we bouwen op een onwankelbaar geloof! (Mattheüs 7:24, 25)

Laten we in Gods hand vallen. Laten we ons toevertrouwen aan God´s zorg!

Foto: Juan Pablo Serrano Arenas, Pexels